AKCE & AKTUALITY

19.12.2023
Mikulášský turnaj mládeže 2023
celý text
25.09.2023
Memoriál Míry Vostrého 2023
Letošní Memoriál Míry Vostrého se uskutečnil 24.9.2023.
celý text
06.12.2022
Mikulášský turnaj mládeže 2022
Dne 5.12.2022 proběhl na hale stolního tenisu Mikulášský turnaj mládeže KST Kalich
celý text
04.07.2022
Oznámení o poskytnutí dotace
celý text

                                                               S T A N O V Y
                                           Klubu stolního tenisu Kalich Litoměřice, z.s.
___________________________________________________________________________

I.Základní ustanovení

Spolek s názvem Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný spolek členů, kteří provozují sport, zejména stolní tenis. V běžném styku se používá zkrácený název KST Kalich Litoměřice. Spolek s působností na území České republiky je sdružen v evidenci ČAST.

Sídlo KST Kalich Litoměřice, z.s. je na adrese Stanislav Jonáš, Krátká 985/22, 410 02 Lovosice.

KST Kalich Litoměřice bylo dne 12. 12. 2012 přiděleno  IČ : 01 28 61 02

II.Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1. Základním účelem a hlavní činností spolku je:

a) Vytvářet podmínky pro uspokojování zájmů jeho členů o aktivní sportování, zejména stolní tenis, v rámci toho zajišťovat závodní a rekreační činnost svých členů, udržovat společenské styky mezi jeho členy, pořádat vlastní turnaje a spoluorganizovat soutěže vypsané svazem stolního tenisu, spolupracovat s obdobnými sportovními spolky a pořádat společenské akce pro své členy a veřejnost,
b) vytvářet široké možnosti užívání svých nebo pronajatých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví v místě své působnosti, zejména formou veřejně prospěšné činnosti.

2. KST Kalich Litoměřice, z.s. může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.


III.Orgány spolku


Orgány KST Kalich Litoměřice, z.s.  jsou :

1. valná hromada jako orgán nejvyšší,
2. výkonný výbor jako orgán výkonný,
3. předseda jako orgán statutární,
4. kontrolní komise jako orgán kontrolní,
5. trenérská rada jako orgán výcvikový.


1. Valná hromada.


1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada je složena ze všech jeho členů starších 18 let.

1.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům klubu, a to buď na adresu bydliště, nebo na elektronickou adresu.

1.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14 dní před konáním zasedání valné hromady.

1.4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18 let, nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

1.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

1.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky spolku; rozhodnutí o změně sídla spolku však náleží do působnosti výkonného výboru,
c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
d) volba a odvolání členů kontrolní komise,
e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
f) schválení výsledku hospodaření,
g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem spolku,
h) určení hlavních směrů činnosti klubu,
i) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
j) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků (klubových příspěvků),
k) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

1.7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

1.8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných.

1.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

1.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

1.11. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda klubu nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.
1.12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v průběhu valné hromady i po jejím skončení.


2. Výkonný výbor

2.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti klubu v období mezi zasedáními valné hromady.


2.2. Výkonný výbor je nejméně tříčlenný. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán spolku. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.

2.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

2.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

2.5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů spolku.

2.6. Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost spolku,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy klubu, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku klubu,
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov
h) v případě potřeby kooptuje nového člena výkonného výboru z řad členů spolu
i) k zajištění organizace sportovního výcviku členů klubu může výbor rozhodnout o zřízení trenérské rady


3. Předseda

3.1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit klubu škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

3.2. Předseda podepisuje jménem KST Kalich Litoměřice tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu klubu připojí svůj podpis.

3.3. Funkční období předsedy je čtyřleté.

4. Kontrolní komise

4.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy spolku. Kontrolní komise vykonává svou činnost nezávisle na valné hromadě a výkonného výboru. Minimálně jednou za rok provádí revizi hospodaření, o čemž podává zprávu výkonnému výboru a valné hromadě.

4.2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

4.3. Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté.

4.4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům a členům spolku.

4.5. Kontrolu činnosti spolku provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů spolku či členů spolku. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů spolku vysvětlení k dané záležitosti.

4.6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a) kontrola hospodaření spolku,
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů.

4.7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.


5.  Trenérská rada

a) Trenérskou radu tvoří trenéři spolku dobrovolní i v pracovně právním vztahu ke spolku, za předpokladu že jsou do tohoto orgánu schváleni výkonným výborem.
b) V čele trenérské rady stojí předseda trenérské rady, který řídí její činnost a výboru za ni odpovídá. Není-li předseda trenérské rady členem výkonného výboru, může se jednání výboru zúčastnit s hlasem poradním. To platí i pro ostatní členy trenérské rady.

 

IV.Členství

A) Druhy členství

1. Členství ve spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

2. Členství se rozlišuje na:

a) řádné
b) přidružené
c) čestné

3. Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.

4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

5. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti spolku a přispívat k naplnění jeho účelu.

6. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

7. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti spolku, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

8. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

9. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

10. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

11. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.


B) Členská práva a povinnosti

1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2. Členská práva, která přísluší všem členům:

a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku,
b) být informován o činnosti spolku a jeho orgánů,
c)   účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku,
e) účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o jeho osobě,
f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
g) ukončit kdykoli své členství.

3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a) podílet se na řízení spolku,
b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce, v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18 let,
c) volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let.

4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku,
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy sportovního chování,
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku,
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku.

5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl,
b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.


C) Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

a) vystoupením člena,
b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností, či jednání proti zájmům spolku,
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
e) zánikem spolku bez právního nástupce.


D) Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor.  Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.
Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.


V.Majetek  a hospodaření

1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

a) členské příspěvky,
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné a osvětové činnosti,
d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
f) dary

2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3. Hospodaření spolku se řídí ročním plánem činnosti a rozpočtem na příslušný rok. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat předseda a hospodář spolku, případně další předsedou pověřený člen výboru anebo pracovník klubu a to následovně: o výdajích do 40 000,- Kč může rozhodnout předseda výkonného výboru, o výdajích nad 40 000,- Kč až do 100 000,-Kč může rozhodnout výkonný výbor a o výdajích nad 100 000,- Kč rozhoduje valná hromada. O nabývání, pozbývání a převodech movitého majetku spolku mimo obvyklé hospodaření a výdajích, v rámci disponibilních zdrojů mimo schválený rozpočet rozhoduje výbor klubu.

4. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu spolku.  Jestliže spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

 

V.Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Tyto stanovy byly schváleny na Valné hromadě dne 13. května 2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Vedoucí klubu Ing.Stanislav Jonáš stanislavjonas@seznam.cz